Zboží za
0 Kč

Obchodní podmínky

NÁKUPNÍ ŘÁD

Tento řád v souladu s z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), blíže upravuje uzavírání kupních smluv na koupi zboží nabízeného prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího umístěného na webové stránce umístěné na internetové adrese WWW.LAMP.CZ, podmínky dodání zboží, možnost odstoupení od smlouvy, odpovědnost prodávajícího za vady a způsob uplatnění práv ze záruky.

I. Informační a registrační část

Provozovatel a prodávající: obchodní společnost Systematic-Care-Service, s.r.o.
se sídlem Štěrboholská 1395/30, 102 00, Praha 10, IČ: 62585894, DIČ: CZ62585894, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 33868.

Kupující: kupujícím se může stát každý návštěvník této stránky, který se řádně zaregistruje a provede při splnění všech podmínek tohoto řádu závaznou objednávku nabízeného zboží.

Registrace: Pokud máte zájem o koupi nabízeného zboží, je nutné provést registraci kupujícího. Účelem registrace je získání údajů nezbytných pro řádné uzavření kupní smlouvy, identifikaci kupujícího, zejména pro požadované dodání zboží a vyhotovení účetních dokladů.          
Vámi poskytnuté údaje budou použity pouze v souladu s uvedeným účelem a nebudou žádným způsobem zpřístupněny třetí osobě. Pro shromažďování Vašich údajů a pro nakládání s nimi jsou přijata opatření, aby nemohlo dojít k nahodilému nebo neoprávněnému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům nebo jinému neoprávněnému zpracování. Pracovníci provozovatele, kteří zpracovávají Vaše osobní údaje, jsou vázáni povinností mlčenlivosti. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn zpracovávat osobní údaje kupujícího nezbytné pro jednání o uzavření kupní smlouvy, jakož i údaje nezbytné pro plnění kupní smlouvy, tj. zejména jméno, příjmení, adresu a emailovou adresu kupujícího, bez jeho souhlasu. Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, které nejsou údaji, na něž se vztahuje ustanovení předchozí věty, tj. zejména svého telefonního čísla, uvede-li ho v objednávkovém formuláři či při registraci svého uživatelského účtu. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce na internetové stránce obchodu, při individuální objednávce zboží zaslané na emailovou adresu prodávajícího) uvádět správně a pravdivě. Údaje uvedené v objednávce a v uživatelském účtu kupujícího jsou prodávajícím považovány za správné. Kupující bere na vědomí, že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání záruční doby a doby nezbytné pro uplatnění nároků prodávajícího vůči kupujícímu.

 

Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informací.

 

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

a)      požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

b)      požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Pro registraci kupujícího, který je fyzickou osobou je nezbytné uvést pravdivě a úplně následující údaje:

Pro registraci kupujícího, který je právnickou osobou je nezbytné uvést pravdivě a úplně následující údaje.

II. Objednávka, uzavření kupní smlouvy a dodání zboží

Závazná objednávka    
Řádným vyplněním formuláře závazné objednávky (případně e-mailovou objednávkou) a jeho (jejím) odesláním kupující přijímá návrh prodávajícího na uzavření kupní smlouvy za podmínek uvedených v nabídce a zavazuje se odebrat objednané zboží, které mu bude dodáno podle sjednaných podmínek a zaplatit za něj kupní cenu.
Kupní smlouva je uzavřena až doručením řádně vyplněného formuláře potvrzení objednávky (nebo potvrzením e-mailové objednávky) na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v registraci. Důvodem nepotvrzení – odmítnutí objednávky může být pouze vyprodání zásob nebo ztráta schopnosti prodávajícího plnit.

 

V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.

 

Veškerá prezentace zboží umístěná na internetové stránce obchodu má výhradně informativní charakter a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 OZ se nepoužije. Kupní smlouva je uzavřena teprve v okamžiku akceptace objednávky kupujícího prodávajícím. Jednostranné dodatky nebo doplnění kupní smlouvy kupujícím jsou neplatná. Prodávající tímto výslovně vylučuje použití ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku.


Prodávající si vyhrazuje právo učinit ve výjimečných případech změnu ceny objednaného zboží, přičemž je povinen kupujícímu zaslat novou nabídku s upozorněním na změnu ceny. Kupní smlouva bude uzavřena jen v případě, že kupující tuto novou nabídku akceptuje doručením kupujícím vyplněného nového potvrzení o přijetí nabídky se změněnou cenou prodávajícímu. 
Součástí závazné objednávky je určení způsobu dodání zboží a způsobu úhrady kupní ceny (standardně je nastavena dodávka přepravní službou a dobírka jako platba za zboží). Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

 

Platba za zboží            
Standardně je zboží placeno v hotovosti při dodání zboží (dobírku inkasuje přepravní služba). Výjimku tvoří školy, státní instituce a instituce místní správy, které při dodání zboží obdrží fakturu. Zboží na fakturu mohou obdržet rovněž společnosti s podepsanou dealerskou smlouvou a výjimečně i další společnosti po individuální konzultaci (volejte +420 737 233 720).

 

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Případné slevy z kupní ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 

V případě prodlení s placením je prodávající oprávněn požadovat zákonný úrok z prodlení. Za každou upomínku zaslanou kupujícímu po vzniku prodlení je kupující povinen zaplatit poplatek ve výši 200,- Kč. Kupující uhradí prodávajícímu rovněž veškeré další náklady vzniklé v souvislosti s vymáháním jeho dluhu, zejména náklady právního zastoupení.

Dodání zboží   
Zboží objednané závaznou objednávkou a zaplacené dohodnutým způsobem bude kupujícímu dodáno domluveným způsobem v domluveném termínu. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. U originálních a Diamond lamp činí dodací lhůta 2 – 3 pracovní dny od objednání. U ostatních variant lamp se e-mailem nebo telefonicky informujte na přesný termín dodání. Zboží je standardně dodávané přepravní službou. Individuálně je možno dohodnout vyzvednutí zboží v pracovní dny od 9:30 do 17:00 na adrese Systematic Care Service, s.r.o., Masarykova 533, 28201 Český Brod (tel.: 737 233 720) (volejte +420 281 864 982). Dodané zboží je kupující povinen převzít. Převzetím zboží se kupující stává jeho vlastníkem. Ode dne převzetí zboží počíná běžet záruční doba. Nepřevzetí zboží zákazníkem má stejné důsledky, jako odstoupení zákazníka od smlouvy (viz bod Odstoupení od smlouvy). Před uvedením zboží do provozu je kupující povinen seznámit se s návodem a tento dodržovat.

III. Možnost odstoupení

Odstoupení od smlouvy          
Kupující (spotřebitel – tj. fyzická osoba, která nevyužívá zboží ke komerčním účelům) má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 OZ právo od kupní smlouvy odstoupit do 14 dnů ode dne převzetí zboží bez nároku na vrácení nákladů na dopravu. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Právnické osoby, které využívají zboží pro vlastní potřebu nebo jej zakoupily za účelem dalšího prodeje, mohou zboží vrátit do 14 dnů od převzetí zboží se storno poplatkem 30 % z ceny zboží. Doručením písemného odstoupení na adresu sídla prodávajícího v zákonné lhůtě pro odstoupení se smlouva ruší s účinky od samého počátku a smluvní strany si jsou povinny vrátit si vše, co podle smlouvy dostaly (v případě odstoupení od smlouvy zákazníkem- právnickou osobou je vrácená částka snížena o 30 % srážku viz výše).

 

Kupující je povinen neprodleně po odeslání písemného odstoupení, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů vrátit na své náklady odebrané zboží prodávajícímu na adresu Systematic Care Service, s.r.o., Masarykova 533, 28201 Český Brod (tel.: 737 233 720) v pracovní dny od 9:30 do 17:00. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Zboží musí být vráceno bez jakéhokoliv poškození a kompletní včetně příslušenství. 

Zaplacená kupní cena bude kupujícímu vrácena nejpozději do 14 dnů od vrácení zboží bezhotovostním bankovním převodem na bankovní účet uvedený v registraci nebo na adresu uvedenou v registraci. V případě platby na fakturu bude zákazníkovi vystaven dobropis na původně fakturovanou částku poníženou o 30% z ceny objednávky.. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

Do doby převzetí zboží kupujícím (právnickou osobou) je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

IV. Odpovědnost za vady

Odpovědnost za vady zboží 

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 OZ a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že dodané zboží je v okamžiku převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. To znamená, že prodávající ručí za to, že zboží má jakost a užitné vlastnosti uvedené v nabídce. V opačném případě se uplatní příslušná ustanovení občanského zákoníku upravující uplatňování práv z vad.  

V. Záruční podmínky a pozáruční servis

Prodávající nabízí možnost zajištění pozáručního servisu prodávaného zboží u autorizovaných dovozců. Podmínky poskytování pozáručního servisu je možné zjistit na tel.: 284 007 443

Záruční podmínky upravují rozsah, podmínky a dobu platnosti záruky poskytované prodávající Systematic Care Service, s.r.o. na projekční lampy (výbojky).

Na prodané výrobky – projekční lampy (výbojky) poskytuje prodávající záruku za jakost v rozsahu a za podmínek uvedených dále v bodech 1 – 12.

Jde-li o výrobky zakoupené kupujícím pro účely domácího užití, případně jiného užití nesouvisejícího s podnikáním kupujícího (spotřebitele), poskytuje prodávající záruku za jakost v rozsahu a za podmínek uvedených dále v bodech 1 – 12, vyjma bodů 4 a 5 záručních podmínek. Tím není dotčena odpovědnost prodávajícího za vady, která se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku (§ 2165 odst. 1).

 1.       Záruka se vztahuje na výrobky – projekční lampy (výbojky) zakoupené u společnosti Systematic Care Service, s.r.o. a užívané pro běžné účely v souladu s návodem k použití a technickými normami. Běžnými účely se rozumí použití v obvyklém kancelářském a prezentačním provozu. Za běžné použití nelze považovat nepřetržitý provoz, těžké, prašné, zakouřené provozy, provoz v agresivním prostředí apod. Záruka se nevztahuje ani na vady vzniklé neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením zboží do provozu. Prodávající upozorňuje na nezbytnost přesného dodržování návodu při jakémkoliv užívání zboží.       
 2.               Záruka se nevztahuje na poškození způsobená ohněm, vodou, statickou elektřinou, kolísáním napětí v elektrorozvodné síti, nehodou, nesprávným použitím, opotřebením a mechanickým poškozením, neodborným nastavením nebo opravou, dále poškození vzniklá při neodborné instalaci, úpravě, modifikaci nebo používáním nesprávným způsobem neslučitelným s návodem k použití, technickými normami či bezpečnostními předpisy platnými v České Republice, a taktéž na poškození během přepravy od kupujícího nebo k němu.
 3.               Bude-li během záruční doby vyměněna jakákoli část výrobku za část, která není dodána autorizovaným servisem společnosti Systematic Care Service, s.r.o., nebo bude-li výrobek demontován či opraven osobou nebo organizací, která není autorizována, pozbývá kupující práva ze záruky. Tato práva pozbývá i v případě, že byly porušeny prvky ochrany sloužící ke zjištění neodborné demontáže dílů (záruční pečeti apod.) nebo byly poškozeny či pozměněny prvky sloužící k identifikaci výrobku.
 4.               K uplatnění záruky je zásadně oprávněn kupující, popř. ten, který je oprávněn jej zastupovat. Tyto vady však již nemůže uplatnit další nabyvatel, na kterého kupující převedl koupenou věc.
 5.               Výrobek – projekční lampa (výbojka), musí být předán v originálním balení autorizovanému prodejci, u kterého byl zakoupen, nebo přímo společnosti Systematic Care Service, s.r.o.
 6.               Jediným a výhradním nárokem kupujícího vyplývajícím ze záruky je výměna lampy (výbojky) nebo jeho části či dílů. Prodávající, případně autorizovaný servis, je oprávněn dle vlastního úsudku rozhodnout o výměně výrobku nebo jeho části či dílů.
 7.               Kupující, který uplatní právo na záruční opravu, nemá nárok na vydání projekčních lamp (výbojek), které byly vyměněny.
 8.               Pokud je požadováno odstranění závady v rámci záruky na místě u kupujícího, hradí kupující dopravní náklady a čas technika strávený na cestě. V ostatních případech dopraví kupující reklamované zboží do servisního místa na vlastní náklady a riziko.
 9.               Záruční doba odpovídá garantované délce provozní životnosti konkrétní lampy (výbojky), kterou uvádí výrobce. Uvádí-li výrobce maximální počet hodin a zároveň maximální délku provozu, řídí se záruka vždy tím, co nastane dříve. Je-li však maximální délka provozu uváděná výrobcem delší než 90 dnů, činí záruka maximálně 90 dnů, a u lamp varianty diamond 120 dnů. Vady lampy (výbojky) vzniklé z důvodu opotřebení jejím užíváním (např. překročením garantované životnosti lamp -výbojek), nepodléhají záruce.
 10.       Záruční doba počíná běžet dnem převzetí výrobku kupujícím.
 11.       V případě výměny projekční lampy (výbojky) běží ode dne převzetí nové lampy kupujícím nová záruční doba.
 12.       Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího podle zvláštních předpisů.

! Upozornění: Projekční lampy projektorů mají limitovanou provozní životnost udávanou výrobcem. Např. u lamp Hitachi výrobce udává maximálně 2000 hodin nebo 6 měsíců provozu, podle toho, co nastane dříve. Vady projekčních lamp vzniklé z důvodu uplynutí jejich životnosti jsou vadami vzniklými z důvodu opotřebení zboží obvyklým používáním, nejedná se tak o vady záruční.

VI. Závěrečná ustanovení

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (jako např. náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Kupující souhlasí s tím, že veškerá oznámení činěná prodávajícím v rámci vztahu mezi smluvními stranami založeného kupní smlouvou může prodávající doručovat na emailovou adresu kupujícího.

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na emailovou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na emailovou adresu kupujícího.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na internetové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Kupující tímto na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Kupní smlouva včetně nákupního řádu je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Připouští-li to platné právní předpisy, jsou k řešení všech sporů příslušné soudy v místě sídla prodávajícího.

Veškeré smlouvy uzavřené mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky. Použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (Vídeňská úmluva) a kolizních norem je vyloučeno. 

Subjektem příslušným pro řešení mimosoudních sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Návrh na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu musí spotřebitel podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo u prodávajícího poprvé. Návrh adresovaný České obchodní inspekci podává spotřebitel písemně nebo ústně do protokolu anebo elektronicky prostřednictvím on-line formuláře dostupného na www.coi.cz podepsaného uznávaným elektronickým podpisem nebo zaslaného datovou schránkou. Návrh  musí obsahovat (i) identifikační údaje stran sporu (ii) úplné a srozumitelné vylíčení rozhodných skutečností (iii) označení, čeho se spotřebitel domáhá (iv) datum, kdy spotřebitel uplatnil své právo u prodávajícího poprvé (v) prohlášení, že ve věci nerozhodl soud, nebyl vydán rozhodčí nález a nebyla uzavřena dohoda stran v rámci mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a taková řízení (soudní, rozhodčí, mimosoudní spotřebitelské) ani nebyla zahájena (vi) datum a podpis spotřebitele. K návrhu spotřebitel přiloží doklad o skutečnosti, že se nepodařilo spor s prodávajícím vyřešit přímo, a další písemnosti dokládající tvrzené skutečnosti, příp. plnou moc, je-li zastoupen.

Tento nákupní řád je nedílnou součástí všech smluv uzavřených mezi smluvními stranami. V případě rozporů mezi ustanoveními nákupního řádu a ustanoveními smlouvy, mají přednost ustanovení smlouvy.

Jsou-li nebo stanou-li se jednotlivá ustanovení nákupního řádu neplatnými nebo neúčinnými, nemá to vliv na platnost ostatních ustanovení. Ohledně dalších záležitostí platí zákonná ustanovení. Jakákoli neplatná ustanovení budou nahrazena zákonnými ustanoveními, která se nejvíce přibližují smyslu a významu neplatných ustanovení.

Tento nákupní řád nabývá účinnosti dne 4.9.2017.